مطالعات زبان و ادبیات غنایی (DDI) - واژه نامه اختصاصی