مطالعات زبان و ادبیات غنایی (DDI) - پرسش‌های متداول