مطالعات زبان و ادبیات غنایی (DDI) - اهداف و چشم انداز